gobusterdns

lite version of gobuster.

Only subdomain brute.

内网轻量化子域名爆破工具

适合指定dns跑内网子域名

与原版的修改

  • 精简功能,仅支持子域名扫描

  • 可导入domain list文件扫描

  • 内置精简字典

  • 简化输入参数

  • 优化-o输出文件

用法

.\gobuster.exe -l domainlist.txt -o out.txt -r dns-ip

GitHub

https://github.com/timwhitez/gobusterdns