rdp-socks5

Remote Desktop over Socks5 proxy

Công cụ Hỗ trợ thực hiện Remote Desktop thông qua Socks5 proxy Công cụ này giúp người sử dụng thực hiện việc remote desktop vào trong các máy chủ khác cùng mạng LAN khi đã có quyền truy cập SSH vào một máy tính thuộc mạng này.

usage

Run socks5 proxy

image

Run proxy rdp

rdp-socks5.exe -l 127.0.0.1:3388 -r 10.0.9.11:3389 -x "socks5://127.0.0.1:1081?timeout=5h"

Using rdp over proxy

image

GitHub

View Github