asciiartgen

Usage

$ go build

$ ./asciiartgen hello
 _  _ _____ _   _   _____
| | | || ___|| |  | |  | _ |
| |_| || |__ | |  | |  | | | |
| _ || __| | |  | |  | | | |
| | | || |___ | |____| |____\ \_/ /
\_| |_/\____/ \_____/\_____/ \___/

$ ./asciiartgen --serve
2019/05/18 21:57:29 Starting asciiartgen...

$ curl localhost:8080/?w=hello
 _  _ _____ _   _   _____
| | | || ___|| |  | |  | _ |
| |_| || |__ | |  | |  | | | |
| _ || __| | |  | |  | | | |
| | | || |___ | |____| |____\ \_/ /
\_| |_/\____/ \_____/\_____/ \___/

GitHub

View Github